فرم های مورد استفاده در سیستم کنترل کیفیت

1.فلوچارت سیستم اجرایی بازرسی 2. گردش کار کنترل کیفیت مواد اولیه 3. فرم کنترل کالا و سوابق تامین کنندگان 4. گزارش تست ابعادی dimensional test report 5. گزارش کنترل چشمی جوش visual inspection of weld 6. گزارش آزمایشات مخرب و غیرمخرب ndt, dt 7. گزارش آزمایشات بتن 8. فرم کنترل ابعادی ، جوشکاری ، رنگ […]