فرم های مورد استفاده در سیستم کنترل کیفیت

1.فلوچارت سیستم اجرایی بازرسی 2. گردش کار کنترل کیفیت مواد اولیه 3. فرم کنترل کالا و سوابق تامین کنندگان 4. گزارش تست ابعادی dimensional test report 5. گزارش کنترل چشمی جوش visual inspection of weld 6. گزارش آزمایشات مخرب و غیرمخرب ndt, dt 7. گزارش آزمایشات بتن 8. فرم کنترل ابعادی ، جوشکاری ، رنگ […]

بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه

با توجه به ضرورت پیاده سازی سیستمهای مهندسی صنایع در شرکتهای مهندسی( بصورت پروژه محوری ) این شرکت نیز اقدام به ایجاد مدیریت مربوطه نموده با جذب نیروی انسانی و تهیه نرم افزارهای کنترل پروژه مانندMS PROJECT,PRIMAVERاقدام به پیاده سازی سیستم کنترل پروژه برای تمامی پروژه ها نموده است   – بررسی الزامات قرارداد و […]

دپارتمان امور مهندسی و تضمین کیفیت

کنترل مونتاژ نهایی در صورت نیاز کارفرما   1.مواد اولیه : مواد اولیه ورودی به کارگاه قبل از صدور حواله انبار بایستی توسط بخش کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار گیرد. در این مرحله گزارشات بایستی ضمیمه مدارک گرددو در صورت نیاز کارفرما گزارشات تکمیلی ارائه گردد.همچنین کنترل ابزار آلات بایستی صورت پذیرد و در صورت […]

نظام تضمین کیفیت

کلیه امور بازرسی و نظارت بر طراحی_ساخت-نصب و راه اندازی و تست های مرحله ای و عملیاتی با بار و بدون بار با استفاده از کارشناسان تخصصی مجرب انجام و مستندات مربوطه تنظیم می گردد.کنترل های بخش تضمین کیفیت در خصوص بخش های زیر صورت و مدارک و سناد کنترل کیفی مربوطه تکمیل و ارائه […]

ارائه مستندات طراحی به بخش اجرا

پس از تکمیل مستندات طراحی و تایید آن توسط کمیته فنی ، مستندات به مدیر پروژه ارائه شده و برنامه ریزی اجرا توسط گروه ساخت با محوریت مدیر پروژه انجام می گردد و بر اساس cpm تهیه شده عملیات اجرایی پروژه آغاز می گردد.روش اجرایی پروژه در شرکت ، روش مدیریت مهندسی است که در […]

روال طراحی و صحه گذاری در پروژه

تمام مراحل طراحی و صحه گذاری های مربوطه به تفصیل در نظامنامه ایزو مصوب مشخص گردیده است. در پروژه های EPC و کلید در دست Turnkey کار طراحی مهندسی به طور کامل و به اجزای ذیل تقسیم می گردد:   – تحلیل داده های کارفرما (مشتری) و رفع نقص تضاد و یا ابهام احتمالی در […]