شرکت اکسین پارس ویهان

info@oxinparsvihan.com

فرم های مورد استفاده در سیستم کنترل کیفیت

1.فلوچارت سیستم اجرایی بازرسی
2. گردش کار کنترل کیفیت مواد اولیه
3. فرم کنترل کالا و سوابق تامین کنندگان
4. گزارش تست ابعادی dimensional test report
5. گزارش کنترل چشمی جوش visual inspection of weld
6. گزارش آزمایشات مخرب و غیرمخرب ndt, dt

7. گزارش آزمایشات بتن
8. فرم کنترل ابعادی ، جوشکاری ، رنگ آمیزی
9. فرم گزارش بازرسی سازه ها
10 . فرم ثبت نتایج تست و بازرسی
11 . گزارش تست عملکرد
12 . لیست تاییدیه ها