شرکت اکسین پارس ویهان

info@oxinparsvihan.com

روال طراحی و صحه گذاری در پروژه

تمام مراحل طراحی و صحه گذاری های مربوطه به تفصیل در نظامنامه ایزو مصوب مشخص گردیده است.
در پروژه های EPC و کلید در دست Turnkey کار طراحی مهندسی به طور کامل و به اجزای ذیل تقسیم می گردد:

 

– تحلیل داده های کارفرما (مشتری) و رفع نقص تضاد و یا ابهام احتمالی در آنها بعنوان نیازمندیهای پروژه همچنین مطالعات امکان پذیری طرح شامل محدودیت فیزیکی و تکنولوژیک-میزان عرضه و تقاضا- سود آوری- هزینه ها و تامین مالی پروژه

 

– تبدیل این داده ها به مشخصات و ویژگی های فنی و تهیه مهندسی پایه

 

– طراحی تفضیلی پروژه بر اساس ویژگی ها و مشخصات فوق شامل ارائه فلوشیت_ لی اوت- نقشه های سازه، استقرار و اجرایی_نمودارهای PFD,P&ID _ نقشه های پایپینگ و آتشنشانی_ ابزار دقیق و برق کنترل و مانیتورینگ و روشنایی انتخاب مواد وتجهیزات _ دستورالعمل ها و نقشه های نصب و راه اندازی و بهره برداری و نگهداری و تهیه طرح های توسعه آینده

 

– برگزاری مناقصات و تهیه اسناد لازم برای بسته های مختلف پروژه

 

– برنامه ریزی اجرایی پروژه

 

– تهیه دستورالعمل های نصب و راه اندازی

 

– تهیه دستورالعمل های تعمیر و نگهداری