شرکت اکسین پارس ویهان

info@oxinparsvihan.com

دپارتمان امور مهندسی و تضمین کیفیت

کنترل مونتاژ نهایی در صورت نیاز کارفرما

 

1.مواد اولیه : مواد اولیه ورودی به کارگاه قبل از صدور حواله انبار بایستی توسط بخش کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار گیرد. در این مرحله گزارشات بایستی ضمیمه مدارک گرددو در صورت نیاز کارفرما گزارشات تکمیلی ارائه گردد.همچنین کنترل ابزار آلات بایستی صورت پذیرد و در صورت عدم تطابق آن با مشخصات فنی برگشت داده می شود.

 

2.کنترل های میانی ساخت : در این مرحله کنترل کیفی در هر سه مرحله ذکر شده فعالیت داشته و در صورت تشخیص هر گونه مغایرتی با مدارک فنی پروژه مراتب اعلام گردد.

 

3. کنترل جوشکاری : کنترل چشمی و کنترل ابعادی بصورت دقیق صورت می پذیرد و مراحل جوشکاری اسکلت به طور منظم بازرسی می گردد. در صورت نیاز کارفرما تست های مخرب و غیر مخرب نیز صورت می پذیرد.

 

4.بتن ریزی : پس از تهیه بتن در هر مرحله از بتن ریزی نمونه هایی به آزمایشگاه بتن ارسال و گزارشات آن ثبت می گردد.

 

5.قالب بندی و آرماتور بندی : در این بخش قالب ها پس از نصب به دقت مورد بازرسی قرار می گیرد تا از وجود درز و شکاف کنترل گردد سپس اقدام به آرماتور بندی مطابق با نقشه طراحی صورت پذیرد کنترل ابعادی در این مرحله از اهمیت بسزایی بر خوردار است.

 

6. گزارشات : کلیه مدارک و گزارشات انجام شده در حین اجرا طبق QCTM در خواستی کارفرما تهیه شده و در اختیار وی قرار می گیرد.