شرکت اکسین پارس ویهان

info@oxinparsvihan.com

بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه

با توجه به ضرورت پیاده سازی سیستمهای مهندسی صنایع در شرکتهای مهندسی( بصورت پروژه محوری ) این شرکت نیز اقدام به ایجاد مدیریت مربوطه نموده با جذب نیروی انسانی و تهیه نرم افزارهای کنترل پروژه مانندMS PROJECT,PRIMAVERاقدام به پیاده سازی سیستم کنترل پروژه برای تمامی پروژه ها نموده است

 

– بررسی الزامات قرارداد و تدوین فعالیتهای اجرایی پروژه با همکاری مدیر پروژه در چارچوب قرار داد

 

– پردازش فعالیتها با نرم افزار و تعیین سطوح فعالیتها و استخراج C.P.M ,WBS و برنامه های هفتگی و ماهانه

 

– تهیه گزارشات دوره ای از پیشرفت فیزیکی ، مالی و زمانی و همچنین استخراج مغایرت با برنامه و ارائه و تحلیل پروژه

 

– برگزاری جلسات دوره ای کنترل پروژه و بررسی مغایرتها و مشکلات و تصویب راهکارهای اتخاذ شده مناسب

 

– پیگیری مصوبات جلسات کنترل پروژه