شرکت اکسین پارس ویهان

info@oxinparsvihan.com

ارائه مستندات طراحی به بخش اجرا

پس از تکمیل مستندات طراحی و تایید آن توسط کمیته فنی ، مستندات به مدیر پروژه ارائه شده و برنامه ریزی اجرا توسط گروه ساخت با محوریت مدیر پروژه انجام می گردد و بر اساس cpm تهیه شده عملیات اجرایی پروژه آغاز می گردد.روش اجرایی پروژه در شرکت ، روش مدیریت مهندسی است که در این روش مدیر پروژه در ابتدا پروژه را به بخش های مختلف تقسیم کرده و پس از تشکیل گروه های کاری متشکل از پیمانکاران و پرسنل فنی شرکت ، بخش های مختلف پروژه را به این گروه ها واگذار نموده و ضمن نظارت مستمر بر فعالیت گروه های کاری ، هماهنگی لازم را بین آنان بوجود می آورد. این روش باعث می شود فعالیتهای مختلف پروژه تا حد امکان موازی شده و زمان اجرای پروژه و هزینه آن به نحو چشمگیری کاهش یابد.از مزایای قابل توجه این روش ، قابل گسترش بودن توان اجرایی و در نتیجه افزایش ظرفیت جذب و اجرای پروژه توسط شرکت می باشد.

 

اجرای روش فوق در شرکت به موفقیتهای قابل توجهی در اجرای بهینه و کاهش هزینه های اجرای پروژه ها منجر شده است.با توجه به انجام پروژه های متنوع در سطوح مختلف از نظر فرآیند های ساخت و تجربه مناسب در خصوص قابلیتهای ساخت در داخل کشور و انواع روشهای ساخت و استاندارد ها و سخت افزار های مربوطه کسب شده است.همچنین تعداد قابل توجهی از پیمانکاران فرعی در سطوح مختلف در این رابطه شناسایی و طبقه بندی شده اند.